کیف نرم افزارکیف نرم افزار شامل 45 نرم افزار کاربردی می باشد